Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Τί είναι τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια;

Πρόκειται για ολοκληρωμένα δίκτυα πανεπιστημίων, σε όλη την ΕΕ, τα οποία αναπτύσσοντας μία πλήρη κοινή στρατηγική για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ενισχυμένης και βιώσιμης συνεργασίας, θα δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν πανεπιστημιακό τίτλο, συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της ΕΕ.  Στόχος είναι η δημιουργία 20 τέτοιων δικτύων, μέχρι το 2024. Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας/ανώτερης εκπαίδευσης που θα αποτελούν το δίκτυο θα επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων τους, από τη διδασκαλία και τη μάθηση έως την έρευνα και την καινοτομία και θα προκύπτει από την αξιοποίηση της συμπληρωματικής εξειδίκευσης και εμπειρίας τους. Το προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες των συμμετεχόντων οργανισμών θα είναι αρμόδιο για την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου οράματος.

Ποιος ο ρόλος της Δράσης;

Τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστημία» μπορούν να συμβάλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, να ενισχύσουν σημαντικά την κινητικότητα και να προωθήσουν την υψηλή ποιότητα και την αριστεία στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας, καταδεικνύοντας τα οφέλη της πολύγλωσσης μάθησης και της αναγνώρισης των προσόντων και αναπτύσσοντας κοινά προγράμματα ή/και σχέδια εκπαίδευσης και έρευνας. Καλούνται, ακόμη, να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, μέσω της προώθησης κοινών ευρωπαϊκών αξιών και της ενισχυμένης ευρωπαϊκής ταυτότητας και συμβάλλοντας στη δημιουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης. Θα λειτουργούν, ουσιαστικά, ως μοντέλα ορθής πρακτικής για τη σταδιακή περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας του τομέα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Τι θα περιλαμβάνουν τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»;

  • Κινητικότητα (φυσική ή εικονική ή μικτή) για τους φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και το προσωπικό για σπουδές, κατάρτιση, διδασκαλία, έρευνα, εργασία ή χρήση υπηρεσιών σε οποιοδήποτε από τα ιδρύματα-εταίρους. Η ενσωματωμένη κινητικότητα θα αφορά όλα τα επίπεδα σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού. Τουλάχιστον το 50% των φοιτητών εντός της συμμαχίας, θα πρέπει να ωφεληθεί από την εν λόγω κινητικότητα.
  • Την παράδοση νέων, κοινών, εξατομικευμένων και ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών, στο πλαίσιο των τριών κύκλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό), στη βάση διεπιστημονικών και διατομεακών προσεγγίσεων, με την ενσωμάτωση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πιο σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

  • Πρακτική και/ή εργασιακή εμπειρία, η οποία θα παρέχεται από εξωτερικούς μέντορες, με σκοπό την καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας στους φοιτητές και την ανάπτυξη της συμμετοχής τους στα κοινά.

  • Φοιτητικό πληθυσμό που θα χαρακτηρίζεται από πολυμορφία (από κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής άποψης), λαμβάνοντας υπόψη και τους διά βίου εκπαιδευόμενους, τους σπουδαστές μερικής φοίτησης και τους μη παραδοσιακούς σπουδαστές. Στα προγράμματα που θα προσφέρονται από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια θα διασφαλίζεται, επίσης, η πρόσβαση όλων των μειονεκτουσών ομάδων.

  • Ευρωπαϊκές ομάδες δημιουργίας γνώσης, αποτελούμενες από φοιτητές και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι ενδεχομένως μαζί με ερευνητές, επιχειρήσεις, περιφερειακούς παράγοντες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα εξετάζουν κοινωνικές και άλλες προκλήσεις της επιλογής τους, χρησιμοποιώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Πόσοι και ποιοί είναι οι επιλέξιμοι οργανισμοί;

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τρία κράτη μέλη της ΕΕ ή άλλες Χώρες του Προγράμματος, τα οποία να είναι κάτοχοι έγκυρου χάρτη Erasmus για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, κάθε δημόσιος/ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της έρευνας και καινοτομίας ή στην αγορά εργασίας μπορεί να συμμετέχει (ως συνεργαζόμενος εταίρος) στη συμμαχία.

Ποιοι είναι οι ρόλοι των οργανισμών που συμμετέχουν στη δράση;

Αιτών/συντονιστής: συμμετέχων οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση εξ ονόματος όλων των εταίρων. Ο συντονιστής έχει την πλήρη ευθύνη να διασφαλίσει ότι η πρόταση εφαρμόζεται με βάση τη συμφωνία και συντονίζει τη συμμαχία σε συνεργασία με  τους εταίρους.

Πλήρεις εταίροι: συμμετέχοντες οργανισμοί που συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Κάθε πλήρης εταίρος πρέπει να υπογράφει έντυπο εξουσιοδότησης,  με το οποίο να ορίζει ως κύριο δικαιούχο τον συντονιστικό οργανισμό και να του παρέχει το δικαίωμα να ενεργεί εξ ονόματός του κατά την υλοποίηση του σχεδίου.

Συνεργαζόμενοι εταίροι (προαιρετικό): εταίροι που συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων ή στηρίζουν τη διάδοση και τη βιωσιμότητα της συμμαχίας. Για σκοπούς επιχορήγησης, οι «συνεργαζόμενοι εταίροι» δε θεωρούνται μέρος των εταίρων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και δε λαμβάνουν χρηματοδότηση. Ωστόσο, η συμμετοχή τους και ο ρόλος που θα διαδραματίσουν σε διάφορες δραστηριότητες πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια στην αίτηση για επιχορήγηση.

Συνδεόμενες οντότητες (προαιρετικό): οργανισμοί που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Ποια είναι η διάρκεια των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων»;

Η διάρκειά τους είναι 3 έτη, εντός των οποίων η συμμαχία θα πρέπει να διαμορφώσει το δικό της κοινό πλάνο δραστηριοτήτων, το οποίο θα είναι το πλέον συναφές και θα συμβάλει εν τέλει στην επίτευξη των κοινών στρατηγικών στόχων που θα έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους της. Η επιχορήγηση που λαμβάνει ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στηρίζει τους εταίρους στην εφαρμογή των πρώτων βημάτων του κοινού πλάνου δραστηριοτήτων τους.

Ποιό είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης;

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα 3 έτη είναι 5 000 000 Ευρώ. Το επιχορηγούμενο κονδύλι για τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια βασίζεται στο πραγματικό κόστος των δραστηριοτήτων της συμμαχίας. Η επιχορήγηση της ΕΕ αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων, μέχρι και το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Χρήσιμες συνδέσεις:

Οδηγός Προγράμματος για το έτος που σας ενδιαφέρει

 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies